YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

HAKKIMIZDA

48.KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

DERNEK TÜZÜĞÜ

YENİ TÜZÜK
(27/10/2017 Değişikliğiyle)

GENEL HÜKÜMLER

   
Madde 1-Derneğin  Adı Merkezi:
 
Derneğin adı; Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği’dir.
Merkezi, İstanbul’dadır.Yönetim Kurulu, İl sınırları içinde olmak şartı ile adres değişikliği yapabilir.
 
Madde 2-Derneğin Kurucuları:
 
1-AKYEL Şükran, (T.C)
   Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Emeklisi
   16.Sokak No.21/7 Bahçelievler - ANKARA
 
2-AYDINOĞLU Bedri, (T.C.)
   Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Emeklisi
   38.Sokak No:5 Bahçelievler - ANKARA.
 
3-BOSTANCI Fahrettin , (T.C.)
    Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklisi
    74.Sokak No:5/5 Emek Mahallesi - ANKARA
 
4-DENİZLİ Osman Nuri, (T.C.)
   Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklisi
   Cemal Gürsel Caddesi.No 99/4 Cebeci - ANKARA
 
5-ERKUŞ Mehmet Orhan Necmettin, (T.C.)
   Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklisi
    Bağdat Cad.No 339/A-D.7 Suadiye - İSTANBUL
 
6-GÖĞÜŞ M.Nuri, (T.C)
   Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklisi
    Hoşdere Cad.No222/1 Çankaya - ANKARA
 
7-KALENDEROĞLU Mehmet Semih, (T.C.)
   Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklisi
    Kore Şehitleri Sokak No:8/5 - İSTANBUL
 
8-ÖZELÇİ Adem Naşir, (T.C.)
    Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklisi
    Güniz Sok.No:35/7 Kavaklıdere - ANKARA
 
9-TOPÇUOĞLU Orhan, (T.C.)
    Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklisi
    75.Sokak No:14/3 Emekmahallesi - ANKARA
 
10-TOZEN Ayşe Leman, (T.C.)
     Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklisi
     60.Sokak No:22  Emekmahallesi - ANKARA
 
11-ZÜMREOĞLU Neriman,  (T.C.)
     Merhum İhsan Zümreoğlu Eşi
    75.Sokak No:14/3 Emekmahallesi - ANKARA
 
 
Madde 3- Derneğin Amacı; Çalışma Konu ve Biçimleri:
 
Dernek;Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.den emekli olmuş olanlarla bunların dul, yetim ve öksüzlerini bir çatı altında toplamak ve yasalardan doğan haklarını takip etmek, ekonomik sıkıntıya düşmeleri halinde karşılıksız yardımda bulunmak, emeklilikle birlikte beliren yaşlılık ve randımansızlık duygularının olumsuz etkilerini, üyelerine faydalı alanlarda uğraştırarak azaltmak, üyeleri arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, üyeleri arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin her türlü sorunlarının çözümünde kendilerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir hayır derneğidir.
 
Dernek bu amacını gerçekleştirmek için:
 
A - Üyelerinin haklarını savunmak, yaşam koşullarını düzeltmek, aralarında her türlü dayanışmayı sağlamak
B - İhtiyaç ve istekte bulunmaları halinde olanakları dahilinde üyelerine nakdi ve ayni karşılıksız yardımda bulunmak.
C - Çalışabilecek şartlara sahip üyelerine iş bulmaları hususunda yardımcı olmak.
D - Vefat eden üyenin geride kalan eş, çocuk, ana ve babasına ihtiyaçlarının tespiti halinde her türlü acil yardımda bulunmak.
E - Vefat eden üyesinin yasal mirasçılarının Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Emekli Sandığı nezdindeki işlemlerin takibinde yardımcı olmak.
F - Üyelerinin ve vefatları halinde birinci derecede yasal mirasçılarının istifade edebilecekleri huzur ve dinlenme evleri açmak ve özellikle bu konuda yasaların görev verdiği kuruluşlar nezninde girişimlerde bulunmak.
G - Üyelerinin sosyal, kültürel, sağlık ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla mevcut yasalarda gösterilen lokal, kitaplık, kreş, kamp tesisi ve benzeri müesseseler kurmak.
H - Sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlara aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek sandık kurmak.
 
 
 
 
Madde 4- Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma, Çıkarılma, Dernek Üyelik Hakları ve Fahri Üyelik
 
      İlgili kanun ve yönetmeliklere uyulmak şartı ile Yapı ve Kredi Bankası Emekli Sandığı Vakıf Statüsü’ne  göre kendisine Emekli Malul, Dul,Yetim ve benzeri maaş tahsis edilmiş olan T.C.vatandaşı Kişiler derneğe yazılı başvuruları üzerine gerekli işlemler yapılarak üye olabilirler.
 
      Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz her üye altı aydan önce yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 
      Dernek amaçlarına ve dernek tüzüğüne aykırı hareket edenlerle,  Dernekler Kanunu’nun  ve Kabahatler Kanunu’nun yasakladığı fiilleri işleyenler, genel ahlaka ve adaba uygun olmayan davranışlar sergileyen, derneğin itibarının zedelenmesine veya maddi zarara uğramasına yol açanlar, Dernek Yönetim Kurulunca Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
  
       Dernek aidatlarını muntazaman ödeyen üyeler Genel Kurullarda müzakerelere iştirak etmek, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Üyeler ; aidat borçlarını Genel Kurul tarihinden bir ay önce ödemiş olmaları halinde, Genel Kurula katılabilir, borcu bulunanlar Yön.Kurulunca üyelikten çıkarılır, her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 
 
       Fahri Üyeleri seçme hakkı Genel Kurullarındır. Fahri Üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.Fahri üyelerin oy hakkı olmadığı gibi Dernek organlarında görev alamazlar.
 
 
Madde 5-Derneğin Gelirleri:
  
 Dernekler Kanunu’na uygun olarak;
 1-Üye aidatları; Üye aidatı Günün koşullarına göre Genel Merkez Genel Kurulunca değiştirebilir.
 2- Dernekçe yapılabilecek yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları  ve   konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4-Bağışlar ve yardımlar,
 5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
 
ORGANLAR
 
Madde 6-Derneğin Organları:
 
  A-Genel Merkez Genel Kurulu,
  B-Genel Yönetim Kurulu,
  C-Genel Denetim Kurulu,
  D-Şube Genel Kurulu
  E-Şube Yönetim Kurulu
  F-Şube Denetim Kurulu
 
Madde 7-Genel Merkez Genel  Kurulunun kuruluşu, toplanma zamanı, çağrı usulü, toplantı yeri toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü ve toplantıda görüşülecek konular.
  
   Genel Merkez Genel Kurulları, Derneğe üye olup muntazam aidat ödeyenlerin iştirakleriyle teşekkül eder.Olağan Genel Kurul, en geç 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılır.Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulun’ca çağırılır.Yönetim Kurulu,genel kurulu toplantıya çağırmazsa;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
 
   Genel Kurulu toplanmaya çağrıdaki usul, Dernekler Kanunda tarif edilen usuldür.Genel Kurullar Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Genel Kurul Derneğe üye olup muntazam aidat ödeyenlerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
     İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının 2 katından az olamaz.
  Yönetim Kurulu,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler ;en az onbeş gün önceden,toplantının günü,saati yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek,yazılı olarak bildirmek,üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.Derneğin Genel Kurulları ilanda belirtilen gün saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan,bir başkan vekili ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
 
 
Madde 8-Genel Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri:
 
1)  Dernek organlarının seçilmesi,
2)  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3)  Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Kurulların ibra edilmesi,
4)  Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5)  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6)  Derneğin Federasyona  katılması veya ayrılması hakkında karar vermesi,
7)  Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki Dernek veya Kuruluşlara üye olarak   katılması veya ayrılması hakkında karar vermek ,
8)  Derneğin fesih edilmesine karar verilmesi,
9)  Mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ,
10) Gerekli Görülen Bölgeler veya İllerde, Şube açılması ,
 
 
 
Madde 9- Seçim Yöntemi
 
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul  başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
   
Madde 10- Genel Kurul Kararının ve seçim sonuçlarının ilanı ve bildirimi:
  
     Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içerisinde Yönetim ve Denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç bildirimi ve ekleri il mülki idare amirliğine bildirilir.
 
 
    Madde 11- Genel Yönetim Kurulu oluşumu, Görev ve Yetkileri:
 
 Genel Yönetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca 3 yıl için, 9.maddede belirtilen seçim yöntemi ile seçilen 11 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.Genel Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı  boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve davet edilerek eksik üyelikler tamamlanır.Genel Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü uygulanır. 
 
Genel Yönetim Kurulu, seçimi takiben bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir kararla görev bölüşümü yaparak bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Mali Sekreter (Genel Sayman) belirler.
 
Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir,
b) Genel Kurul kararına istinaden, Şube kurucularına bazı yetkiler verir.
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.
d) Dernekler Kanunu'nun hükümlerine uygun olmak koşulu ile yönetim kurullarına verilen bütün görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
e) Dernek Genel Yönetim Kurulu,Denetim Kurulu,Şubeler Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine,Denetçilere yaptığı hizmet hizmet karşılığı ücret ödenmez. Verilecek yolluk ve ödenekler için Genel Kurul, Yönetim Kurulunu yetkilendirir.
 
 
Madde 12- Genel Denetim Kurulu teşkili, görev ve yetkileri:
 
Genel Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden müteşekkil olup Genel Kurulca 9’uncu maddede belirtilen seçim yöntemi ile 3 yıl için seçilirler.Genel Denetim Kurulu denetleme görevini 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar, Denetleme Kurulu dernek hesaplarını her zaman denetleyebilir.Yasalar ve tüzük hükümlerine aykırı gördükleri işlemlerin durdurulması için Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirimde bulunur.
   Yönetim işlerine müdahale edemezler.Denetleme sonuçlarını kapsayan raporlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.Genel Denetim Kurulu en az 2 ayda bir toplanır.Denetim Kurulu teşkillerini müteakip kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.
 
 
ŞUBELER
 
Madde 13.Şubelerin kuruluşu;
 
   Şubeler:Genel Kurulca sınırları belirlenen alan içinde faaliyette bulunan tüzük ile kendisine tanınan yetkiye dayanarak, dernek hizmetlerini yürüten, derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi yolunda çaba gösteren bir idari kademedir.Derneği bağlayıcı hiçbir hukuki tasarrufta bulunamaz.Şubeye bağlı üyeler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneğinin üyeleri olup, Dernek hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi için tahsis olunan araç, gereç, demirbaşlar ile avans olarak gönderilen para da derneğe aittir.
            Dernek üyelerinin yoğun olduğu bölge ve illerde Genel Kurul kararı ile kurulur. Şubeler, Genel Merkez ile üyeler arasındaki ilişkileri en iyi biçimde düzenler ; bunun için yasa, tüzük, yönetmelikler, ve Genel Yönetim Kurulu Kararını eksiksiz yerine getirir.
 
Madde 14-Şube Genel kurulu:
          
           Şube Genel Kurulu, Şubenin kurulu bulunduğu il sınırları içinde ikamet eden ve Derneğin üyesi olup muntazam aidatlarını ödeyen ve ayrıca Şube üye defterine kayıtlı bulunan üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, 3 yılda bir hesap devresini izleyen Şubat ayı içerisinde Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte ve yine yönetim kurulunca belirlenecek gündemle toplanır. Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yapılacağı yer,gün ve saat ile gündemini saptayarak iki ay önce onay alınmak üzere Genel Yönetim Kuruluna gönderir. Genel Yönetim Kurulunun gerekçeli olarak değişiklik istemine aynen uymak zorunludur.
 
 
Madde 15- Şube Yönetim Kurulu oluşumu, görev, yetki ve çalışma şekli:
   
    Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca üyeler arasından 9’uncu maddede belirtilen seçim yöntemi ile seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 3 yıldır.Şube Yönetim Kurulu seçim sonrası kendi arasında toplanır, bir başkan ve bir sekreter üye seçer.Şube Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olursa eksiklik yedek üyelerle tamamlanır.Şube Yönetim Kurulu en geç ayda bir kez toplanır.Ancak başkan gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.Çalışmalar yasa, tüzük ve Genel Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda yapılır.
 
Madde 16-Şube Denetim Kurulu ;   
    
Şube Denetim Kurulu ,Şube Genel Kurulundan ve Dernek üyeleri arasından 9’uncu maddede belirtilen seçim yöntemi ile  3 yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.Şube denetim Kurulu, görevini yasa,tüzük ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yapar
 
 
Madde 17-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneğinin kuracağı şubeler aynen dernek gibi  Dernekler Kanunu’na tabii olup Şube Genel Kurullarının toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak sureti ile yapılabilir.Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az  2 ay önce bitirmek zorundadır.
  
Madde 18-Tutulacak defter ve kayıtlar:
  
    Dernekler, Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara ait çıkartılan ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen defterleri ve kayıtları Noterden tasdik ettirmek suretiyle tutarlar.
 
Madde 19- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine hakkı huzur verilmez.Ancak bu gibilere görev seyahatleri için zorunlu giderleri karşılığı fatura mukabilinde ödenir.   
 
 
Madde 20-Dernek Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin her zaman feshine karar verebilir.Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.Bu suretle çoğunluk elde edilemezse usulüne uygun surette üyeler ikinci bir toplantıya çağrılır.Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun feshin konusu görüşülebilir.Ancak fesih kararı hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyu ile alınır.Derneğin feshi Genel Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
 
 
Madde 21-Derneğin Tasfiyesi:
      Dernek feshedildiği zaman ya da münfesih hale düştüğü takdirde mal ve paraları Derneğin mevcut taahhütleri kabul edilmek, Derneğin tesisleri aynı amaç için kullanılmak kaydıyla “Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı’na “ geçer. Onun yokluğunda ise Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mensupları Para Biriktirme ve Yardım Derneği’ne devir olunur.Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.
 
 
Madde 22-Yönetmelikler:
       Tüzükte belirtilen konuların açıklanması ve Dernek işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla Genel Yönetim Kurulunca yönetmelikler yapılabilir.
 
 
 
Madde 23-
       Dernekleri ilgilendirip de bu tüzükte yer almamış hususlar için mer’i mevzuat uygulanır.
 
 
EK MADDELER
 
Madde 24-İç Denetim:
    Derneklerde iç denetim esastır.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
    Denetim Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
   Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler, eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
 
Madde 25-Borçlanma:
 
    Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerinin yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde, Dernek Genel Kuruluna sunularak, Genel Kurulca uygun görülecek projeler için kişi, kurum ve kuruluşlardan, Genel Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
 
   Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımları konularında olabileceği gibi nakit olarak yapabilir.
Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
TÜZÜK DEĞİŞLİKLİĞİ
 
Madde 26-
    Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile Tüzük değiştirilebilir.Görüşmelere başlanması için,     Genel Kurul Toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.
    Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyudur.
 
9.9.1975 Tarihinde Kuruluş:
        1630 sayılı Dernekler Kanunu uygunluğu yetkili makamlarca 6 kasım 1975 tarihinde onaylanan Derneğimiz tüzüğü 1630 sayılı Kanunu, 7 Ekim 1983 tarih ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile tadili nedeniyle yeniden düzenlenerek, işbu 23 maddeden ibaret şekliyle T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 21 Ocak 1985 Tarih 23759 sayılı yazıları ve T.C. İstanbul Valiliği Em.Müdürlüğünün 4 Şubat 1985 tarih ve Şb. Güv.Der.(34-22/136)-15849 sayılı yazıları üzerine:2908 sayılı Dernekler Kanunu’na uygunluğu bildirilmiş ve aynı Kanunun 13.maddesi gereğince İstanbul’da münteşir Ekspres gazetesinin 14Mart 1985 tarih ve 12432 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.
 
 

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği