YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

DUYURULAR

46.KURULUŞ YILINDAYIZ, GURURLUYUZ…

BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DİLEKÇE VERİLMESİ

Değerli YKB Emeklilerimiz;                                                                                                                     19.04.2022
 
18.04.2022  Salı saat 12.00 de gerçekleştirdiğimiz Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ödenmeyen Bayram İkramiyelerimizin alınması için toplu hukuki mücadelemizi başlatma kararını almış bulunmaktayız.
Bildiğiniz gibi ödenen ilk bayram ikramiyesi sonrası muhataplarımız ile çok yönlü iletişim kanallarını kullandık. Görüşmelerden netice alınamaması nedeniyle açılan davalar emekli lehine sonuçlanmış olsa da karara itiraz olması nedeniyle bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesinden itiraz sonucu hakkında nihai karar beklenmektedir.
 
YKB ve Vakıf Yönetimine Bayram İkramiyesi hakkında 10 Kasım 2021 tarihli Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 2021/3575 esas 2021/13948 karar Tüm Özel Emekli Sandıklarını kapsayıcı emsal bir karar olduğu, bu konuda YKB Emeklilerinin tek tek dava açmasına gerek olmadan, mahkeme ve avukat masraflarının gereksiz yere ödenilmemesi talebimize karşılık bir gelişme olmaması üzerine:
Ekte avukatımızın hazırladığı örnek dilekçede gerekli yerler doldurularak Vakıf adresine iadeli taahhütlü olarak PTT den gönderme adımını ilk önce Dernek Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu olarak başlatmış bulunuyoruz.
 
Dilekçelerimize 15 gün içinde Bayram İkramiyesi nin ödenmesi yönünde  olumlu bir karar verilmemesi durumunda İş Mahkemesinde dava açılması gerekmekte olup, bu konuda ne şekilde işlem yapılacağını sizlere ayrıca duyurulacaktır.
 
İlgi ve desteğiniz için teşekkür eder ve haklı mücadelemizde daha da güçlü olmak adına birlikte hareket ederek bahse konu dilekçenin doldurulup, imzalanarak PTT kanalı ile dilekçedeki Vakıf adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilmesini bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği
Merkez Yönetim Kurulu
 
Tel   : 0212 272 89 89
NOT: Dilekçe Örneği 08.06.2018 tarihinden önce emeli olanlar içindir.
         Bu tarihten sonra emekli olanlar aşağıdaki açıklamalrdaki tarih skalasına göre
         tutarları belirtmeleri gerekmektedir.
                                                                 DİLEKÇE ÖRNEĞİ               
                                                                * * * * * * * * * * * * * * *                         
 
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI
YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
Müeyyedzade Mah. Kemeraltı Cad.
Karaköy Palas No:4  Kat:3
Karaköy/İSTANBUL
TALEPTE BULUNAN      :
Ad Soyad        :
TC Kimlik No:
Adres              :
                                          
 
TALEBİN KONUSU         : (3)  2018,2019,2020,2021 Yılları  Kurban Bayramlarında ödenmesi
                                             gereken toplam  4.100,00 TL. Bayram İkramiyesi ile  2019,2020,
                                             2021 yılları Ramazan Bayramlarında  ödenmesi gereken  toplam
                                             3.100,00 TL. Bayram İkramiyesi olmak üzere cem'an 7.200,00 TL.  
                                             tutarındaki Bayram İkramiyelerinin;hak ediş tarihlerinden
                                             itibaren işleyen Yasal faizleriyle birlikte ödenmesi ve tarafıma
                                             bilgi verilmesi talebidir.  
                                          
CEVAP SÜRESİ                : 15 gündür.
 
OLAY VE TALEBİMİZ   :
 
Vakfınızdan (1)…………… sicil numarası ile emekli maaşı almaktayım. 
 
Sayın Vakfınızca da malum olduğu üzere, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 23'üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna  Ek 18.madde eklenmiştir. Söz konusu maddede;
 
"Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.
 
Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir." denilmiştir.
 
Bahse konu kanunla Devlet, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ve onların dul ve yetimlerine T.C. Hazinesinden ramazan ve kurban bayramlarında tamamen sosyal içerikli 1.000,00’er liralık ikramiye ödenmesi öngörülmüştür.
 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı da Sosyal Güvenlik Sistemi içinde Kanunla kurulmuş dördüncü kol Sosyal Güvenlik Kurumudur. (Yargıtay İBK. 09.05.1983 E:1983/1, K:1983/1 RG:23.06.1983-18086)
 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında sosyal güvenlik şemsiyesi altında bir kurum olması ve bu maddenin 1/b fıkrasında Vakfın en az 506 sayılı Kanun kapsamında belirtilen yardımları sağlayacağı düzenlemesinin bulunması karşısında, söz konusu madde uyarınca Sosyal Sigortalar Kanunu gereği yapılan yardımların vakfınız emeklilerine de uygulanması gerekmektedir.
 
Nitekim, İstanbul 36. İş Mahkemesinin 06/10/2020 tarihli ve Esas No: 2019/362, Karar No: 2020/290 sayılı; İstanbul 19.İş Mahkemesinin 16/09/2020 tarihli ve Esas No: 2020/275, Karar No: 2020/286 sayılı kararları ile Banka Emekli Sandıklarınca emeklilerine  bayram ikramiyelerinin ödenmesi gerektiği sonucuna varılarak davaların kabulüne karar verilmiştir.
Bu davalarla ilgili olarak İstinaf Kanun yoluna başvurulması üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34.Hukuk Dairesince ittihaz olunan 28/12/2020 tarih ve Esas No: 2020/1871, Karar No:2020/1800 sayılı kararla, Emekli Sandığı Vakfı'nın İstinaf  başvurusunun reddine karar verilmiştir.
 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34.Hukuk Dairesi'nin yukarıda belirtilen kararının taraflarca temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 10.Hukuk Dairesince ittihaz olunan 10/11/2021 tarihli ve Esas No:2021/3575, Karar No: 2021/13948 sayılı kararı ile İlk Derece Mahkemesi hükmünün, vekalet ücretinde düzeltme yapılarak onanmasına karar verilmiştir.
 
Yukarıda belirtilen yargı kararları ile bayram ikramiyelerinin, özel banka ve sigorta şirketi emekli sandıklarınca ödenmesi kesinlik kazanmıştır.  
 
Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde, şahsıma ödenmemiş durumda bulunan: (3)
- 2018,2019,2020,2021 yıllarına ait Kurban Bayramı İkramiyesi ...: 4.100,00 TL.
- 2019,2020 ve 2021 yılları Ramazan Bayramı ikramiyesi ..............: 3.100,00 TL
                                                                                                          -----------------
                                                                               TOPLAM............: 7.200,00 TL. (3)
Toplam 7.200,00 TL. tutarındaki Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerinin hak ediş tarihlerinden itibaren işleyen yasal faizleriyle birlikte şahsıma ödenmesini arz ve talep etmekteyim.
 
SONUÇ VE İSTEK :
Yukarıda arz ettiğim nedenlerle, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları  Kurban Bayramlarında ödenmesi gereken 4.100,00 TL; 2019, 2020 ve 2021 yılları Ramazan Bayramlarında ödenmesi gereken 3.100,00 TL. olmak üzere toplam 7.200,00 TL (3) . tutarındaki Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyeleri henüz ödenmemiş durumda olup, ödenmeyen bayram ikramiyelerinin işleyen faizleriyle birlikte, dilekçemin Vakfınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesini ve tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim. ...../..../2022  (2)
 
Saygılarımla,
 
 
İmza
Ad Soyad
 
                                          ***********************************************************************
 
Bayram İkramiyesinin ödenmesine ilişkin dilekçe örneğinde doldurulması gereken yerler hakkındaki açıklamalar;
 
  1. Banka sicil nosu yazılacak.
  2. Dilekçenin düzenlendiği tarih yazılacak
  3. 8.06.2018 tarihinden sonra emekli olanların emekli olduğu tarihe göre aşağıda gösterilen tarih çizelgesine göre hak ediş tarihlerindeki toplam tutarlar yazılmalıdır.
  •  Talebin konusundaki tutar
  •  Sonuç ve istekler üzerindeki son paragrafta yer alan tutar
  • Sonuç ve istekler başlığındaki tutar
 
Aynı olmasına dikkat edilmelidir.
 
" 5510 sayılı Kanuna eklenen  EK.18'inci maddenin son fıkrasında; "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir" hükmü mevcut bulunmaktadır. Buna göre;
 
-08.06.2018 tarihinden sonra emekli olanlar ..................: 7.200,00 TL.
-16.08.2018        "             "         "          "                          : 6.200,00 TL. 
-31.05.2019       "             "         "          "                          : 5.200,00 TL. 
-08.08.2019        "            "          "          "                          : 4.200,00 TL
08.04.2020        "           "          "          "                          : 3.200,00 TL. 
-21.07.2020        "            "         "           "                          :  2.200,00 TL. 
-06.05.2021        "            "         "           "                          : 1.100,00 TL. 
 
 
Bayram ikramiyesi alacaklarından dilekçelerini de buna göre düzeltmeleri gerekecektir. 
 
 
Talebin konusundaki tutar
Sonuç ve istekler üzerindeki son paragrafta yer alan tutar
Sonuç ve istekler başlığındaki tutar
 
Aynı olmasına dikkat edilmelidir.
 
 
 
 
 
20.04.2022
Diğer Duyuru Başlıkları
PROMOSYON GÜNCELLEMERİNE BAŞLANDI 19.10.2022 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI ALT LİMİTİ BELİRLENDİ 12.10.2022 BAYRAM İKRAMİYELERİMİZ 9 EYLÜL 2022 DE MAAŞ HESAPLARINA ÖDENECEKTİR 2.09.2022 PROMOSYONLARIN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA 17.08.2022 7.7.2022 TARİHLİ İSTİNAF MAHKEMESİ ARA KARAR DUYURUMUZ 12.07.2022 Temmuz 2022 Emekli Aylıkları Zammı 5.07.2022 BAYRAM İKRAMİYESİ DAVASINDA SONA GELİNDİ 4.07.2022 YKB,Akbank, Şekerbank Banka Emeklileri 19.06.2022 BAYRAM İKRAMİYESİ İSTİNAF DURUMU SON GELİŞMELER 9.06.2022 2022 YILININ 5 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 18.05.2022 ACIBADEM SAĞLIK KURUMU İLE YAPILAN ANLAŞMA 14.04.2022 BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN DUYURU 20.03.2022 Ödenmeyen Bayram İkramiyesi hakkında Yargıtay Kararı 22.02.2022 2021 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı 29.12.2021 Emekli Bankacı Dernekleri Platformu 24.22.2021 tarihli duyurusu 25.12.2021 EMEKLİ BANKACILAR PLATFORMU ALINAN KARARLAR 23.12.2021 DOLANDIRICILIK TEŞEBBÜSÜ DUYURUSU 19.10.2021 SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI HK. 7.07.2021 BAYRAM İKRAMİYESİ ALAMAYAN BANKA EMEKLİLERİ BASIN BÜLTENİ DUYURUSU 26.04.2021 #Bayramikramiyemiziistiyoruz 18.04.2021 BAYRAM İKRAMİYESİ İSTİNAF BAŞVURULARI HK. 13.03.2021 EMEKLİLERİMİZE UYGULANACAK BANKA GİDERLERİ MUAFİYETLERİ SİRKÜLERİ 4.12.2020 FAALİYETLERİMİZİN GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURULMASI HK. 4.12.2020 BAYRAM İKRAMİYESİNDE SON DURUM 9.10.2020 6.10.2020 Tarihli Bayram İkramiyesi için açılan dava sonucu 6.10.2020 EMEKLİ VAKFIMIZIN 14.7.2020 TARİHLİ DUYURUSU 14.07.2020 ÜYELERİMİZE, EMEKLİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU 28.06.2020 SOSYAL MEDYA MESAJLARI HK 29.05.2020 VAKIF SENEDİ 27.ve 60.Madde değişimi Hk 28.05.2020 2020 YKB EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ HK. 7.05.2020 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Şubelerimiz kapalı 18.03.2020 Corona Virüs 14.03.2020 29.11.2019 25.yıl plaket töreni 29.11.2019 KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ANLAŞMASI 25.09.2019 SAĞLIK İŞLERİ HK.VAKIF DUYURUSU: 26.07.2019 ANTALYA TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILDI. 7.03.2019 25/12/2018 Sosyal Medya Duyurusu 25.12.2018 2000 Yılı sonrası Emeklilerinin Maaş İntibakı umudu kalmadı... 22.12.2018 Vakıf Mensuplarının SGK’ya devri 22.12.2018 YKB Acıbadem Huzurevi Yeniyıl ziyareti 19.12.2018 Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi başvuru 22.10.2018 BAYRAM İKRAMİYELERİ 8.10.2018 Bayram ikramiyesi ödemesi hakkında duyurumuz 19.08.2018 GÜN İSİMLERİNİN ANLAMLARI 9.01.2017 DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU KİTABI 15.12.2015 Yapı Kredi Bankası Emeklileri Anlaşmalı Sağlık Kurumları 6.11.2015 KOÇ AİLEM KARTI’nı tüm emekliler kullanabilecek 11.09.2015 Değerli Yapı Kredili arkadaşlarım; Değerli Emeklilerimiz; 9.09.2015 Genel sağlık sigortası açısından bakmakla yükümlü olunan kişiler 15.05.2015 Tüketicinin korunması hakkındaki 6502 sayılı kanun uygulaması 10.05.2015

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve etkinliklerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

Genel Merkez Telefon 0212 272 89 89 - 0212 216 82 05
Genel Merkez Adres Büyükdere Caddesi No. 24 Hukukçular Sitesi Kat 3 Daire 35 Mecidiyeköy / İstanbul
Derneğimizden Bilgi Alabilirsiniz info@ykbemeklileridernegi.org
© Her Hakkı Saklıdır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği